Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Wanneer beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden
overeenkomen, gelden de hierna vermelde voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Na ontvangst van de bestelling is de overeenkomst stilzwijgend tot stand gekomen, tenzij de verkoper binnen de twee
werkweken de bestelling schriftelijk weigert. Na het tot stand komen van de overeenkomst moeten de goederen
afgenomen worden en betaald worden. Geleverde goederen worden niet teruggenomen tenzij met uitdrukkelijk akkoord
van de verkoper.

3. Overgang van risico
De goederen worden aanzien als aanvaard in onze magazijnen en worden verzonden op risico van de koper.

4. Eigendomsoverdracht
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in artikelen 2 en 3, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het
ogenblik van de volledige betaling van de overeengekomen prijs. In geval de factuur onbetaald blijft na de vervaldatum,
kan de verkoper bij middel van aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst van
rechtswege ontbinden. De verkoper heeft het recht zonder tussenkomst van de rechtbanken de goederen terug te nemen.

5. Leveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts aangegeven bij wijze van
inlichting, een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
Indien de koper nog openstaande facturen te regelen heeft, waarvan de vervaldagen zijn overschreden, behoudt
de verkoper zich het recht om de levering stop te zetten tot na betaling van deze facturen.

6. Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar contant, netto en zonder enige afhouding, aan ons bureel te Antwerpen, op maximaal 8
dagen na ontvangst van de goederen. Elke andere betalingswijze is enkel geldig indien schriftelijk door ons bevestigd. Bij
niet tijdige betaling wordt het verschuldigde factuurbedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met:
a) Een verwijlinterest van 10% vanaf de factuurdatum tot op de datum van de algemene betaling
b) Een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 25 als dekking van bijkomende administratieve kosten,
veroorzaakt door de laattijdige betaling
Bovendien zullen alle vorderingen, zelfs met tijdsbepaling onmiddellijk eisbaar worden in geval van: niet-tijdige betaling
van één factuur, aanvraag tot concordaat, kennelijk onvermogen of achterstand aan bijdragen RSZ.

7. Overmacht
De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen, oorlog, staking, lock-out,
opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de winkel van de verkoper,…)
Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen zolang de overmacht duurt.

8. Waarborg-Garantie
a) De niet conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering bij
schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper. De terugzending van koopwaar moet geschieden op kosten van de
afzender en dient verstuurd te worden naar Antwerp-Security BVBA, Durletstraat 49 te 2018 Antwerpen.
b) De verkoper verbindt er zich toe geborgen gebreken, die niet het gevolg zijn van overmacht, van foutieve tussenkomst
van de koper of van derden, te verhelpen door het leveren van vervangingsonderdelen of door herstelling van de geleverde
goederen in zijn werkplaats en dit voor vorderingen ingesteld tot maximum twee jaar na levering. De schade
kan maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. De verkoper is niet gehouden tot andere garanties of
schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of door verliezen verbonden aan de
professionele activiteit van de koper of door personen waarvoor hij uit hoofde van art 1384B W aansprakelijk gesteld
wordt.

9. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank
De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij partijen er anders over beslist hebben. In geval van betwisting
zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.